Manifest "Een gemeente waar iedereen kan meedoen" - VN Panel Het Hogeland

Logo VN Panel Hogeland
Waar loopt u tegenaan?
Ga naar de inhoud

Manifest "Een gemeente waar iedereen kan meedoen"

Het VN Panel
Hieronder het door het VN Panel Het Hogeland opgestelde manifest "Een gemeente waar iedereen kan meedoen". Dit manifest kan in pdf-formaat gedownload worden via deze link.
Inclusieve samenleving
 
Een van de nieuwe politieke onderwerpen is de inclusieve samenleving. Alle mensen zijn een onderdeel van het dagelijks leven. Iedereen hoort erbij, het maakt niet uit of je gezond, gehandicapt of chronisch ziek bent; iedereen heeft een bepaalde waarde. De optelsom hiervan moet zichtbaar zijn op Het Hogeland.
De gemeente moet hier bij al haar taken rekening mee houden. Fysieke toegankelijkheid van openbare ruimte en overheidsgebouwen is een prioriteit. Ook moet de gemeente begrijpelijk communiceren. Bij evenementen en sport horen ook gehandicapten.
De lokale overheid heeft de afgelopen jaren ervaren dat beleid en uitvoering over zorg en welzijn best ingewikkeld is. De verantwoordelijkheid is toegenomen.
Hieronder geven wij tien bouwstenen op het gebied van zorg, welzijn en participatie, die wij tezamen met alle politieke partijen willen vormgeven.
 
1.       Beschermende woonvormen
Betaalbaar en toegankelijk wonen voor jong en oud. Het Hogeland heeft de ruimte en de kennis voor begeleid wonen. We streven naar coöperaties waarbij eigen regie voor gebruikers (zorgvragers) centraal staat bij wonen, zorg en participatie. Daarbij kan de gemeente faciliteren, begeleiden en ondersteunen.
 
2.       Inclusief onderwijs dichtbij
Alle kinderen, volwassen en ouderen krijgen de juiste hulpmiddelen. Bij voorkeur beheerd door de gebruikers (ouders). De locaties en het gebruik zijn door coöperatieve verenigingen (gefaciliteerd door de gemeente) geregeld. De gemeente kan hulp bieden bij de huisvesting voor docenten.
 
3.       Gelijke kansen op werk en inkomen
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners zich kunnen ontwikkelen en zelfredzaam zijn, ook diegenen die werkzaam zijn bij Ability. Het VN Panel wil inwoners wijzen op de gemeentelijke ondersteuning met maatwerk en hun vaardigheden en talenten stimuleren.
Werknemers in deze sector hebben dezelfde rechten als werknemers buiten Ability.

De informatievoorziening hierbij kan veel begrijpelijker. De gemeente moet daarover een slimmere manier vinden om dat beter te communiceren.
 
4.       Toegankelijke en betaalbare zorg
De huisartsen en de gezondheidscentra en hun professionals zijn een belangrijke toegangspoort voor de zorg. Gemeente en maatschappelijke organisaties moeten meer samenwerken en met die toegangspoort één loket vormen. Elke buurt en wijk heeft er recht op dat er een duidelijk aanspreekpunt voor zorgvragers en cliënten komt. Dit in samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Een onafhankelijke cliënten-ondersteuner is belangrijk. Dagbesteding is dichtbij en bereikbaar.
 
5.       Fysieke toegankelijk en bereikbaarheid
De gemeente Het Hogeland heeft de grootste oppervlakte van alle gemeenten in Nederland. Bereikbaarheid en infrastructuur zijn belangrijk. Maar wij streven naar een “tandje hoger”. Toegankelijkheid van voorzieningen en openbare ruimten is onze ambitie.
De gemeentelijke vergunningen voor evenementen zijn nog niet aangepast voor mensen met een beperking. Terwijl zij ook rechten hebben om deel te nemen aan de “jus van de samenleving”.
 
6.       De digitale toegankelijkheid  
De gemeente streeft er naar dat alle gemeentelijke communicatie via internet optimaal digitaal toegankelijk is. De gemeente spoort elk jaar één sector op Het Hogeland aan om dit voorbeeld te volgen.

Het begrijpen, gebruik van de voorzieningen voor mensen met beperkingen eist meer dan bereikbaarheid. Informatie (op internet) en aanpassingen voor zintuigelijke, verstandelijke en lichamelijke gehandicapten zijn nog niet bekend bij gemeentelijke besluitvorming. De gemeente moet met de doelgroep en de organisaties voor zorgvoorzieningen afspraken maken.
 
7.       Mobiliteit en vervoer
Het Publieke Vervoer in Groningen en Drenthe is onlangs verbeterd. Ook in de nieuwe gemeente zal de noodzaak van de aansluitingen van aangepast vervoer, openbaar vervoer en overstapmomenten nauwlettend gevolgd moeten worden. Niet alle haltes van openbaar vervoer zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wij willen de verhalen horen waar burgers tegenaan lopen. Vervoersstations zullen nog meer betrokken moeten worden bij de beleidsplannen.
 
8.       Begroting, budget en afrekening van het sociaal domein
De gemeenten moeten nog leren om de diverse posten afzonderlijk te begroten. Tijdens de uitvoering moet de raad het budget kunnen inzien en B en W moet tijdig de gegevens voor evaluatie aan de raad doorgeven. Het VN Panel wil dat de nieuwe coalitie naar transparantie streeft zodat het ook voor de burgers begrijpbaar wordt.
 
9.       De inclusie agenda
De bekrachtiging (ratificatie) van het VN Verdrag heeft aan de gemeente de implementatie van het verdrag overdragen. Daarbij is de gemeente verplicht om de inclusie agenda met de doelgroep (mensen met beperkingen) te bespreken. Ook zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een rapportage van de afspraken op inclusie. Het VN Panel wil de ambities uit het VN Verdrag nakomen.
 
10.   De inclusie coördinator
Het is wenselijk dat de nieuwe gemeente een coördinator aanstelt die bij alle beleidsvoorstellen aandacht schenkt aan de inclusieve samenleving, die de inspraak van de burgers organiseert en de afstemming met de ondernemers, bedrijven en organisaties initieert.
 
 
19 november 2018
VN Panel Het Hoogeland
internet: www.vnpanelherhogeland.nl
e-mail: vnpanelhethogeland@gmail.com
facebook: @VNPanelHoogeland
twitter: @vnpanelhoogelan
 © VN Panel Het Hogeland (2020)
Webdesign & onderhoud:
logo vn
Terug naar de inhoud